bvvtn

Đảng bộ bệnh viện đa khoa tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Đăng lúc: Thứ năm - 08/01/2015 21:00 - Người đăng bài viết: admin
Đảng bộ bệnh viện đa khoa tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng bộ bệnh viện đa khoa tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020

KẾ HOẠCH Đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ bệnh viện đa khoa tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐẮK LẮK
ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
Số: 43-KH/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
Bmt,ngày 07 tháng 11 năm 2014
KẾ HOẠCH
Đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu
Đảng bộ bệnh viện đa khoa tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020

 
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 38-KH/ĐUK, ngày 04/10/2014 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh về Đại hội các tổ chức cơ sở đảng tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI; Ban Thường vụ Đảng uỷ bệnh viện tỉnh xây dựng kế hoạch Đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ bệnh viện đa khoa tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ bệnh viện đa khoa tỉnh phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy tính dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đoàn thể và cán bộ, đảng viên.
2. Lãnh đạo và tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, các mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng nêu trong dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên và cấp mình. Báo cáo của Ban Chấp hành cần đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.
3. Công tác nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 cần tiến hành đúng quy định của Đảng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đôi ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và theo quy hoạch cấp uỷ, lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020.
Cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 phải đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện; gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
4. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, phải lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đảng bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động.
II. NỘI DUNG
1. Nội dung đại hội đảng các cấp (gồm 4 nội dung)
1.1- Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.
1.2- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn cơ cấu cấp uỷ cấp trên trực tiếp theo hướng dẫn của Trung ương và cấp uỷ cấp trên.
1.3- Bầu cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020.
1.4- Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp.
2. Chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện
- Văn kiện của cấp uỷ trình đại hội gồm 02 báo cáo chủ yếu: Báo cáo chính trị của chi bộ, đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ trong nhiệm kỳ 2010-2015 (nơi có cấp uỷ).
+ Báo cáo chính trị phải đảm bảo đánh giá đúng tình hình ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và thực hiện Điều lệ Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, của cấp uỷ cấp trên và của cấp mình, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, về xây dựng Đảng và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ tới.
+ Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ phải đảm bảo tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm và đề ra lộ trình, biện pháp khắc phục.
- Đảm bảo chất lượng thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện trước và trong đại hội, trên cơ sở toàn văn báo cáo chính trị, các cấp uỷ cần chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội, bao gồm: những nội dung cơ bản, quan trọng của báo cáo chính trị để cán bộ, đảng viên góp ý và đại hội thảo luận quyết định.
- Quá trình xây dựng các dự thảo văn kiện của đại hội cấp mình và thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp, các cấp uỷ cần tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí và công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Cấp uỷ cần công khai rộng rải dự thảo các văn kiện đại hội và báo cáo chính trị để cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến.
3. Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cấp uỷ
3.1- Yêu cầu:
- Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cấp uỷ phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Việc giới thiệu nhân sự cấp uỷ phải căn cứ vào quy hoạch, đồng thời chú trọng phát hiện giới thiệu nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số để bầu vào cấp uỷ.
- Tiến hành công tác nhân sự cấp uỷ theo đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp uỷ và cán bộ, đảng viên; phải công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự; chống tư tưởng cá nhân cục bộ, thiếu tính xây dựng, nể nang, né tránh, ngại va chạm. Nghiêm cấm các biểu hiện vận động, bè phái, chia rẽ mất đoàn kết, thực hiện không đúng quy định về những điều đảng viên không được làm trong chuẩn bị nhân sự bầu cử cấp uỷ.
- Cấp uỷ cấp trên trực tiếp chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận trước khi tiến hành đại hội đối với những nơi có vấn đề mất đoàn kết nội bộ hoặc có đơn khiếu nại tố cáo theo quy định. Trường hợp cán bộ có sai phạm nghiêm trọng thì xử lý nghiêm theo Điều lệ Đảng và phân công người khác thay thế trước đại hội. Những đảng viên có vấn đề chính trị phải được cấp uỷ có thẩm quyền thẩm tra, kết luận trước khi giới thiệu làm đại biểu đại hội và giới thiệu bầu vào cấp uỷ.
3.2- Tiêu chuẩn cấp uỷ viên
Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự cấp uỷ khoá mới căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 khoá XIII về chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tiêu chuẩn cụ thể từng chức danh cán bộ theo Quyết định 397-QĐ/TU, ngày 04/01/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Cụ thể là:
- Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tuỵ phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.
- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội; gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.
- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Trong đó cần nhấn mạnh tiêu chuẩn về lập trường chính trị, năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc; uy tín trong cán bộ, đảng viên và quần chúng của cơ quan đơn vị; có tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng tiếp cận nắm bắt, xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh; đoàn kết, quy tụ đội ngũ cán bộ; phong cách công tác khoa học, dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sử dụng người có đức, có tài; không tham ô, tham nhũng; có thái độ kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tham ô, tham nhũng tiêu cực và phản bác các luận điệu xuyên tạc phản động trái Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; có thái độ nghiêm túc khắc phục sửa chữa kịp thời những tồn tại, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.
Không cơ cấu vào cấp uỷ những cán bộ, đảng viên mà bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị và bản thân cán bộ; những cán bộ vị phạm tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm.
Về sức khoẻ các đồng chí được giới thiệu tham gia cấp uỷ phải có đủ sức khoẻ theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền trong thời gian không quá 06 tháng đến thời điểm giới thiệu nhân sự để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.
3.3- Cơ cấu và độ tuổi
3.3.1- Về cơ cấu:
- Cấp uỷ các cấp cần đổi mới không dưới 1/3 số lượng cấp uỷ viên so với đầu nhiệm kỳ 2010-2015. Trên cơ sở đảm bảo về tiêu chuẩn, cấp uỷ cần có cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện,  nhưng không nhất thiết phòng, ban, đơn vị trực thuộc nào cũng phải có người tham gia vào cấp uỷ, không vì yêu cầu cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn làm ảnh hưởng chất lượng của cấp uỷ.
- Tuỳ tình hình cụ thể của mỗi đơn vị, phấn đấu tỷ lệ cấp uỷ viên là cán bộ nữ không dưới 15%; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi) không dưới 10% so với tổng số cấp uỷ viên; tỉ lệ cấp uỷ là cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ xuất thân từ công nhân phải tương xứng với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị và ít nhất phải bằng hoặc cao hơn nhiệm kỳ hiện nay.
- Giới thiệu bầu vào Ban Thường vụ cấp uỷ khoá mới theo hướng phân công uỷ viên Ban Thường vụ đảm nhiệm các nhiệm vụ bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm UBKT và trực đảng.
3.3.2- Về độ tuổi:
Cấp uỷ các TCCS đảng cần có ba độ tuổi để bảo đảm tính kế thừa và phát triển: dưới 35 tuổi (không dưới 10%), từ 35 đến dưới 50 tuổi (50-60%) và còn lại là trên 50 tuổi.
Cần chú trọng đưa vào cấp uỷ những đồng chí trẻ tuổi, có triển vọng phát triển tốt, được đào tạo và bồi dưỡng kiến thức cần thiết, trưởng thành trong thực tiễn, là nguồn cán bộ được quy hoạch đã được thẩm định, đủ tiêu chuẩn để đưa vào cấp uỷ các cấp.
Độ tuổi tham gia cấp uỷ lần đầu: nói chung phải đủ tuổi để công tác được 02 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng phải trọn 01 nhiệm kỳ.
Các đồng chí cấp uỷ viên, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư được giới thiệu tái cử nhiệm kỳ 2015-2020 phải đủ tuổi công tác ít nhất 1-2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên, cụ thể như sau: nam sinh từ tháng 12/1957, nữ sinh từ tháng 12/1962 trở lại đây.
3.4- Về số lượng cấp uỷ, uỷ viên Ban Thường vụ, phó bí thư
Căn cứ Điều lệ Đảng khoá XI và Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị số lượng cấp uỷ viên các TCCS đảng trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:
Đối với chi bộ: chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên bầu chi uỷ, số lượng chi uỷ viên từ 03 đến 05, trong đó 01 bí thư và 01 phó bí thư; chi bộ có dưới 09 đảng viên chính thức, bầu bí thư; nếu xét thấy cần thiết có thể bầu 01 phó bí thư. Riêng các chi bộ có từ 20 đảng viên trở lên tuỳ điều kiện thực tế xin tách chi bộ thì phải có đơn đề nghị và có ý kiến của Ban Thường vụ Đảng uỷ (Nguồn nhân sự cấp uỷ chi bộ trực thuộc lập danh sách gửi về Văn phòng Đảng uỷ trước ngày 30/12/2014).
Đối với các đảng bộ cơ sở: tuỳ theo số lượng đảng viên và tình hình thực tế của đảng bộ để quyết định số lượng cấp uỷ cho phù hợp nhưng không vượt quá 15 đồng chí; từ 09 cấp uỷ viên trở lên thì bầu ban thường vụ cấp uỷ, số lượng phó bí thư từ 01 đến 02 đồng chí.
Căn cứ vào tiêu chuẩn và thực trạng đội ngũ cán bộ, đại hội quyết định về số lượng cấp uỷ viên; cấp uỷ khoá mới quyết định số lượng uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ cấp mình (nếu có); số lượng ban thường vụ cấp uỷ không vượt quá 1/3 số lượng cấp uỷ viên do đại hội bầu.
4. Quy trình công tác nhân sự cấp uỷ các TCCS đảng
4.1- Thành lập tiểu ban nhân sự
Tiểu ban nhân sự gồm 03 đồng chí do cấp uỷ quyết định thành lập, gồm có đồng chí bí thư, phó bí thư và đồng chí cấp uỷ viên, đồng chí bí thư làm trưởng ban (đối với đảng bộ), đối với chi bộ đồng chí bí thư, phó bí thư chí bộ chịu trách nhiệm chuẩn bị công tác nhân sự cấp uỷ tại đại hội.
Tiểu ban nhân sự có nhiệm vụ: giúp cấp uỷ, phối hợp với các bộ phận có liên quan trong công tác chuẩn bị nhân sự; xây dựng đề án nhân sự trình cấp uỷ theo quy định; cấp uỷ thảo luận; biểu quyết theo thẩm quyền và báo cáo lên Ban Thường vụ Đảng uỷ khối xét duyệt, sau đó trình ra đại hội thảo luận, quyết định.
4.2- Công tác nhân sự trước đại hội
Công tác nhân sự trước đại hội bao gồm việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ và chuẩn bị nhân sự khoá mới.
4.2.1- Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ
Trong quý IV/2014, cấp uỷ các TCCS đảng tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, trong quy hoạch quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện đầy đủ các bước theo quy định của Trung ương, của Tỉnh và của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối về công tác quy hoạch cán bộ, cụ thể như sau:
- Để rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ có chất lượng cần làm tốt công tác đánh giá cán bộ. Đồng chí bí thư, hoặc phó bí thư cấp uỷ chủ trì nhận xét đánh giá đối với các nhân sự được dự kiến tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020, việc nhận xét đánh giá phải gắn với kết quả đánh giá chất lượng đảng viên năm 2014, trình tập thể cấp uỷ (chi bộ) kết luận đánh giá cán bộ trước khi đại hội.
- Rà soát báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ khối xem xét kết luận hoặc xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét kết luận trước khi diễn ra đại hội những trường hợp có vấn đề lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay và đơn thư khiếu nại tố cáo có danh về cán bộ.
4.2.2- Giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp uỷ khoá mới
a) Từng cấp uỷ viên đương nhiệm đề xuất ý kiến và giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp uỷ khoá mới (bằng văn bản bỏ phong bì dán kín gửi đồng chí bí thư cấp uỷ theo chế độ mật) theo các nội dung:
- Đề xuất về bản thân: tiếp tục tham gia cấp uỷ khoá mới để đảm nhiệm chức vụ như hiện nay hoặc đảm nhiệm cương vị khác (lý do); không tiếp tục tham gia cấp uỷ khoá mới (lý do), nếu không đảm nhiệm chức vụ của cấp uỷ thì giới thiệu người thay thế.
- Đề xuất về cấp uỷ khoá mới: danh sách cấp uỷ đương nhiệm tiếp tục tham gia cấp uỷ khoá mới; danh sách nhân sự ngoài cấp uỷ đương nhiệm tham gia cấp uỷ khoá mới; danh sách ban thường vụ khoá mới (nơi có ban thường vụ); nhân sự bí thư, phó bí thư cấp uỷ khoá mới.
b) Tổng hợp kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch và giới thiệu nguồn cấp uỷ khoá mới.
Tiểu ban nhân sự (nơi thành lập tiểu ban), bí thư cấp uỷ tổng hợp kết quả rà soát quy hoạch, kết quả giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp uỷ khoá mới của các đồng chí cấp uỷ đương nhiệm lập báo cáo đề xuất các định hướng về công tác nhân sự cấp uỷ, trong đó nêu rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau để trình Ban Chấp hành gồm các nội dung sau: dự kiến số lượng, cơ cấu cấp uỷ khoá mới; dự kiến danh sách cấp uỷ viên đương nhiệm tham gia cấp uỷ khoá mới; dự kiến danh sách cán bộ ngoài cấp uỷ đương nhiệm tham gia cấp uỷ khoá mới; dự kiến danh sách Ban Thường vụ khoá mới (nơi có ban thường vụ); dự kiến nhân sự bí thư, phó bí thư cấp uỷ khoá mới.
c) Dự kiến bước đầu về nhân sự cấp uỷ
Tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (lần 1) để xem xét báo cáo (lần 1) của tiểu ban nhân sự hoặc cấp uỷ, thảo luận và thông qua dự kiến lần đầu về nhân sự theo các nội dung nêu tại (điểm b); nơi không có cấp uỷ đồng chí bí thư, phó bí thư cùng lãnh đạo cơ quan đơn vị thảo luận và thông qua dự kiến về nhân sự cấp uỷ khoá tới.
Sau hội nghị (lần 1) cấp uỷ đề xuất với lãnh đạo cơ quan thực hiện việc điều chuyển cán bộ trước đại hội với những trường hợp đã được thống nhất.
Nếu xét thấy có vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối thì báo cáo Ban Thường vụ đảng uỷ khối (qua Ban Tổ chức).
d) Chuẩn bị hồ sơ nhân sự
Theo kết luận của hội nghị cấp uỷ (lần 1), Tiểu ban nhân sự hoặc bí thư cấp uỷ tiến hành chuẩn bị hồ sơ nhân sự và tổ chức lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với nhân sự được Ban Chấp hành dự kiến giới thiệu tham gia cấp uỷ khoá mới (kể cả trong và ngoài cấp uỷ đương nhiệm) lập báo cáo (lần 2) trình hội nghị Ban Chấp hành (lần 2).
Hồ sơ nhân sự bao gồm bổ sung sơ yếu lý lịch; bản kê khai tài sản thu nhập (theo mẫu bản kê khai tài sản thu nhập kèm theo Thông tư số 08/2013/TT/TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính trị Chính phủ); nhận xét, đánh giá của Ban Chấp hành; các tài liệu Kết luận của cấp uỷ có thẩm quyền về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay và kết quả giải quyết đơn thư tố cáo (nếu có), phiếu khám sức khoẻ và những vấn đề khác có liên quan.
- Lấy ý kiến nơi công tác và nơi cư trú của cán bộ
+ Tại nơi công tác lấy ý kiến giới thiệu bằng phiếu tại hội nghị Ban Chấp hành đảng uỷ mở rộng và chi uỷ nơi cán bộ sinh hoạt (đối với đảng bộ cơ sở), hội nghị cán bộ chủ chốt của cơ quan, đơn vị (đối với chi bộ cơ sở).
+ Tham khảo ý kiến của chi uỷ và tổ trưởng dân phố nơi cư trú về bản thân và gia đình cán bộ (có mẫu kèm theo).
4.2.3- Chuẩn bị Đề àn, phương án nhân sự để báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ khối và trình đại hội.
Tổ chức hội nghị cấp uỷ (lần 2) đối với đảng bộ cơ sở: hội nghị Ban Chấp hành đảng uỷ; đối với chi bộ, hội nghị chi bộ để xem xét báo cáo (lần 2) của Tiểu ban nhân sự hoặc cấp uỷ về đề án xây dựng cấp uỷ khoá mới; thảo luận kỹ những vấn đề còn ý kiến khác nhau; kết luận định hướng xây dựng cấp uỷ khoá mới: số lượng, cơ cấu cấp uỷ và ban thường vụ (nếu có); xem xét, thảo luận và thống nhất kết luận về nhân sự UBKT đảng uỷ khoá mới do cấp uỷ đương nhiệm giới thiệu (Tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, thực hiện theo Hướng dẫn của Uỷ ban kiểm tra Trung ương).
Cấp uỷ viên hoặc đảng viên (đối với chí bộ) được cung cấp các tài liệu cần thiết về nhân sự: tự đề nghị giới thiệu minh hoặc xin rút khỏi danh sách dự kiến giới thiệu tham gia cấp uỷ khoá mới, hoặc giới thiệu bổ sung nhân sự ngoài phương án do Tiểu ban nhân sự hoặc cấp uỷ chuẩn bị. Hội nghị biểu quyết bằng phiếu kín về 06 vấn đề sau:
- Dự kiến số lượng cấp uỷ trình đại hội xem xét quyết định;
- Danh sách cấp uỷ đương nhiệm tham gia cấp uỷ khoá mới;
- Danh sách các đ/c ngoài cấp uỷ đương nhiệm tham gia cấp uỷ khoá mới;
- Danh sách nhân sự ban thường vụ (nếu có);
- Danh sách nhân sự bí thư, phó bí thư khoá mới (nếu có)
Tổ kiểm phiếu thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo với hội nghị, những đồng chí có số phiếu đạt trên 50% tổng số cấp uỷ viên đương nhiệm hoặc đảng viên giới thiệu sẽ đưa vào danh sách giới thiệu với đại hội.
Nếu số lượng biểu quyết của cấp uỷ chưa đủ so với số lượng cần giới thiệu để bầu, thì hội nghị thảo luận để bỏ phiếu giới thiệu bổ sung hoặc xem xét điều chỉnh dự kiến số lượng cấp uỷ viên, số lượng uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ khoá mới.
4.2.4- Báo cáo kết quả chuẩn bị nhân sự cấp uỷ về Ban Thường vụ Đảng uỷ khối:
Căn cứ kết quả biểu quyết của hội nghị cấp uỷ về nội dung nêu tại (mục 4.2.3) cấp uỷ báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ khối (qua ban Tổ chức) về công tác chuẩn bị nhân sự; dự kiến cơ cấu nhân sự tham gia cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ (nếu có), dự kiến nhân sự giới thiệu ứng cử chức danh bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2015-2020.
Nếu các chức danh bí thư, phó bí thư có số dư thì báo cáo cả danh sách có số dư để Ban Thường vụ Đảng uỷ khối xem xét, cho ý kiến.
+ Nếu Ban Thường vụ Đảng uỷ khối đồng ý với phương án do hội nghị cấp uỷ giới thiệu và không có ý kiến gì khác thì phương án nhân sự đó được giới thiệu với đại hội.
+ Nếu Ban Thường vụ Đảng uỷ khối có ý kiến chỉ đạo khác, thì phải triệu tập hội nghị cấp uỷ (lần thứ 3) để tiếp thu, thảo luận và hoàn chỉnh lần cuối đề án nhân sự trình đại hội.
4.3- Công tác nhân sự trong đại hội
4.3.1- Ứng cử, đề cử vào bầu cấp uỷ
Ứng cử và đề cử trong đại hội được thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương “Về thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng” và kế hoạch này.
4.3.2- Tổ chức lấy ý kiến đại biểu đại hội giới thiệu nhân sự  bí thư cấp uỷ
Sau khi công bố kết quả bầu cử cấp uỷ khoá mới, Đoàn chủ tịch đại hội tổ chức lấy ý kiến đại biểu đại hội, giới thiệu nhân sự bí thư cấp uỷ trong số các đồng chí vừa trúng cử vào ban chấp hàn đảng bộ khoá mới. Ban kiểm phiếu của đại hội thu phiếu, kiểm phiếu để báo cáo với cấp uỷ khoá mới, Đoàn chủ tịch đại hội và đồng chí trưởng đoàn của Đảng uỷ khối tham dự chỉ đạo đại hội.
4.3.3- Bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ
a- Đối với Đảng bộ cơ sở
- Bầu Ban Thường vụ (nếu có)
+ Cấp uỷ khoá mới xem xét kết quả bấu cử cấp uỷ của đại hội, nghiên cứu danh sách nhân sự Ban Thường vụ cấp uỷ khoá mới, do cấp uỷ triệu tập đại hội giới thiệu đề tiến hành bầu cử theo quy chế bầu cử trong Đảng.
+ Sau lần bầu cử đầu tiên, nếu số lượng uỷ viên thường vụ chưa đủ số lượng cần bầu thì có bầu tiếp cho đủ số lượng hay không, do cấp uỷ quyết định hoặc có thể bầu bổ sung các phiên họp lần sau của cấp uỷ. Đồng thời báo cáo cho Thường trực Đảng uỷ khối và đồng chí Trưởng đoàn của Đảng uỷ khối tham dự và chỉ đạo đại hội.
- Cấp uỷ bầu bí thư, phó bí thư
+ Cấp uỷ khoá mới họp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối, nghiên cứu kết quả giới thiệu bí thư cấp uỷ tại đại hội và sự giới thiệu của cấp uỷ cấp triệu tập đại hội về nhân sự bí thư, phó bí thư, thảo luận và tiến hành bầu cử chức danh bí thư, phó bí thư cấp uỷ trong số các uỷ viên Ban Thường vụ (nơi có ban thường vụ), trong số các cấp uỷ viên mới được bầu.
+ Nếu kết quả giới thiệu nhân sự bí thư, phó bí thư của cấp uỷ không đúng với phương án nhân sự đã được Ban Thường vụ Đảng uỷ khối phê duyệt thì kịp thời báo cáo xin ý kiến của Thường trực và đồng chí Trưởng đoàn của Đảng uỷ khối tham dự và chỉ đạo đại hội xem xét quyết định.
+ Trường hợp thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ hoặc trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, thực hiện theo Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 06/3/2009 của Ban Tổ chức Trung ương.
- Bầu uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ:
Cấp uỷ khoá mới nghiên cứu dự kiến nhân sự của cấp uỷ triệu tập đại hội về nhân sự uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ khoá mới, thảo luận và tiến hành bầu UBKT theo Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
Trong trường hợp đồng chí được dự kiến giới thiệu đề bầu giữ chức vụ chủ nhiệm UBKT không trúng cử vào cấp uỷ, ban thường vụ hoặc uỷ ban kiểm tra cấp uỷ, thì cấp uỷ khoá mới báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ khối để chỉ đạo chuẩn bị nhân sự mới hoặc tạm hoãn việc bầu chức danh chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra để chuẩn bị tiếp.
b- Đối với đại hội chi bộ: Trực tiếp bầu chi uỷ, sau đó bầu bí thư, phó bí thư trong số chi uỷ viên; nơi không bầu chi uỷ thì đại hội bầu bí thư, nếu cần thì bầu một phó bí thư chi bộ.
5. Công tác nhân sự sau đại hội:
Cấp uỷ chuẩn bị dự kiến phân công cấp uỷ viên; tham khảo ý kiến các cấp uỷ viên về dự kiến phân công và quyết định phân công nhiệm vụ cho các cấp uỷ viên.
6. Thời gian tiến hành đại hội
- Đại hội chi bộ không quá 01 ngày; đại hội đảng bộ cơ sở không quá 02 ngày.
- Thời gian tiến hành đại hội: các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở bắt đầu tháng 02, hoàn thành trong tháng 03/2015 (nhiệm kỳ 2015-2018); các tổ chức cơ sở đảng bắt đầu từ tháng 04 hoàn thành trước ngày 10/6/2015.
- Văn kiện Đại hội, nguồn nhân sự cấp uỷ chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018 yêu cầu các chi bộ trực thuộc gửi về Văn phòng Đảng uỷ trước ngày 30/12/2014.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ vào Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 38-KH/ĐUK, ngày 04/10/2014 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối và Kế hoạch này của Đảng uỷ Bệnh viện đa khoa tỉnh, cấp uỷ các chi bộ trực thuộc triển khai tổ chức thực hiện.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc khó khăn kịp thời phản ánh về Ban Thường vụ Đảng uỷ Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk (Qua Văn phòng Đảng uỷ) để xem xét, hướng dẫn hoặc xin ý kiến của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối.
Kế hoạch này được phổ biến đến chi bộ, đảng viên trong Đảng bộ bệnh viện đa khoa tỉnh.
 
                                                                            TM. ĐẢNG UỶ
Nơi nhận:
- Các chi bộ
- Lưu VPĐU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Tin mới

Số ĐT đặt lịch khám bệnh
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN, Địa chỉ: 184 Trần Quý Cáp- Phường Tự An- TP Buôn Ma Thuột- tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại nóng: 0262. 3919009 - 0262. 3852654
Điện thoại phòng KHTH
TẦM QUAN TRỌNG CỦA TẦM SOÁT UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN TỔ CHỨC TẬP HUẤN CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN PHÒNG, KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM HOẶC NGHI NHIỄM SARS-COV-2
CỨU SỐNG BỆNH NHÂN THỦNG TIM, XUYÊN THẤU PHỔI DO DAO ĐÂM
SỬ DỤNG DỊCH TRUYỀN TRONG SỐC NHIỄM TRÙNG
Thông báo mời thầu mời thầu Gói thầu: Mua thuốc Vị thuốc cổ truyền năm 2021 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
Lịch họp thường niên 2021
CÁC ÁP XE QUANH HỌNG
VIÊM MÀNG NÃO MỦ
ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA THAI NGOÀI TỬ CUNG
BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG (Systemic lupus erythematosus)
TẬP ĐỨNG THĂNG BẰNG TĨNH VÀ ĐỘNG
Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
DANH MỤC TÀI LIỆU VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
HẠN CHẾ SỬ DỤNG RƯỢU BIA ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE
VAI TRÒ CỦA VACCINE TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
THEO DÕI BỆNH NHÂN Ở GIAI ĐOẠN HỒI TỈNH
CÁC LOẠI VACCINE NGỪA COVID-19 HIỆN NAY
UNG THƯ VÒM HỌNG – BẠN NÊN BIÉT
TÌM HIỂU VỀ VACCINE CORONA VIRUS
Triển vọng chấm dứt đại dịch COVID-19

Bạn quan tâm gì về BV?

Chuyên môn

Dịch vụ y tế

Ứng dụng kỹ thuật KH

Các vấn đề trên

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 33
  • Khách viếng thăm: 29
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 1982
  • Tháng hiện tại: 168445
  • Tổng lượt truy cập: 13554609
Cổng dịch vụ công quốc gia
Từ điển RHM
Sở Y Tế Đắk Lắk
Bộ y tế
Cục phòng chống HIV/ADIS
Bệnh viện Việt Đức
Cục quản lý dược
Cục khám chữa bệnh
Về đầu trang