bvvtn

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW

Đăng lúc: Thứ hai - 05/01/2015 22:23 - Người đăng bài viết: admin
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW

Tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy tắc ứng xử ngành y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk
SỞ Y TẾ TỈNH ĐĂK LẮK
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
Số: 637/KH-BVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 
Buôn Ma Thuột, ngày 20  tháng 8  năm 2014
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy tắc ứng xử ngành y tế
của Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk
---------------------------
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 04 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 1973-CT/TTg, ngày 07 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW, ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập chuyên đề năm 2013. Kết luận số 65-KL/TW, ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương tiếp tục thực hiện chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18 tháng 12 năm 1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thông tư 07/TT-BYT quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế.
Bệnh viện đa khoa tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và quy tắc ứng xử trong ngành y tế năm 2014 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích:
- Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong bệnh viện.
- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên, công chức, viên chức bệnh viện với những việc làm cụ thể. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy tắc ứng xử của ngành.
- Tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức rèn luyện tu dưỡng và hành động tích cực, nổ lực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội XI của Đảng về nhiệm vụ chính trị của bệnh viện là: bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân.
2. Yêu cầu:
Tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong toàn thể công chức viên chức bệnh viện về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Phối hợp với Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi đảng viên, công chức viên chức, nhất là vai trò của lãnh đạo chủ chốt, kiểm tra thường xuyên, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan.
II. Nội dung kế hoạch
1. Công tác học tập, quán triệt và liên hệ:
Các khoa phòng báo cáo chi uỷ chi bộ trực thuộc để kiện toàn bộ phận giúp đỡ chi uỷ chi bộ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ quan, Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế. Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch công tác cụ thể trong năm.
Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Từng cá nhân liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: sự tận tuỵ, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu mệnh lệnh, chủ quan duy ý chí, chống biểu hiện tham lam cục bộ, lười biếng kiêu ngạo, nói một đằng làm một nẻo, xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Tổ chức học tập, thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Qua học tập, quán triệt lãnh đạo cơ quan báo cáo Đảng uỷ, tập trung giải quyết dứt điểm vấn đề tồn tại.
Sau khi học tập, nghiên cứu mỗi đảng viên, công chức, viên chức bệnh viện liên hệ với bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2014. Phấn đấu hoàn thành chức trách nhiệm vụ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức trong bệnh viện.
2. Công tác thông tin, tuyên truyền:
- Các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm theo chủ đề hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng.
- Các nội dung quy định của quy chế dân chủ cơ sở, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức ngành y tế.
- Các nghị quyết, văn bản của Đảng, của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực trong nghành y tế: khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, dược, trang thiết bị, …
3. Xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức của Đảng viên, công chức, viên chức y tế thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy tắc ứng xử trong ngành y tế:
Căn cứ Kế hoạch số 49-KH/BCSD, ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Ban Cán sự Đảng bộ y tế về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 04 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nghành y tế giai đoạn 2011-2015. Trong đó ban hành chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh bao gồm:
- 3 xây:
+ Xây dựng tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân
+ Xây dựng tinh thần tự giác học tập
+ Xây dựng mối đoàn kết nội bộ
- 3 chống:
+ Chống quan liêu hách dịch
+ Chống tham ô, lãng phí
+ Chống bè phái cục bộ
4. Phát động các phong trào thi đua:
Hưởng ứng phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Bộ y tế phát động nhân dịp kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02/2014 với chủ đề “Làm theo lời Bác dạy cán bộ y tế không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ y tế, tăng cường năng lực y tế tuyến cơ sở, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ y tế năm 2014”, kết hợp với hoạt động thi đua khác trong bệnh viện, kiểm tra đánh giá phong trào thi đua yêu nước, kiểm tra triển khai thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị và quy tắc ứng xử.
Xây dựng tiêu chí đánh giá và xét danh hiệu thi đua khen thưởng có tiêu chí về kết quả triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và quy tắc ứng xử của công chức viên chức y tế.
Ban thanh tra nhân dân, công đoàn, đoàn thanh niên, các tổ chức quần chúng trong bệnh viện là lực lượng nòng cốt, xung kích trong việc thực hiện cũng như việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy tắc ứng xử nghành y tế.
5. Chức năng cụ thể ở các khoa:
Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 03/CT-BYT, ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc tăng cường các giải pháp thực hiện tốt quy tắc ứng xử. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Quyết định số 1313/QĐ-BYT, ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh viện. Chỉ thị số 09/CT-BYT, ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của người dân.
Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp khác như: Thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của bệnh viện, cải tiến tác phong, lề lối làm việc, áp dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh. Đặc biệt là quy trình xét nghiệm, thăm dò chức năng, thủ tục vào viện, chuyển viện, ra viện, thanh toán viện phí, bảo hiểm y tế, ứng dụng phát số khám tự động, bảng số điện tử, lắp đặt camera tự động kiểm tra, giám sát các hoạt động khám bệnh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.
6. Củng cố, duy trì đường dây nóng, phòng tiếp dân:
- Công khai số điện thoại đường dây nóng, số điện thoại của giám đốc, trưởng khoa phòng.
- Xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.
- Tổ chức tốt phòng tiếp dân
III. Tổ chức thực hiện
Phòng tổ chức cán bộ là bộ phận thường trực là đầu mối phối hợp chặt chẽ với các chi bộ và các khoa phòng, có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra và tổng hợp kết quả việc thực hiện kế hoạch. Báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Quy tắc ứng xử của ngành y tế và Ban Chấp hành Đảng uỷ Bệnh viện.
Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết 1 năm đánh giá kết quả đạt được xây dựng nội dung chương trình kế hoạch năm 2015 gửi báo cáo về Sở Y tế trước ngày 15/11/2014. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy tắc ứng xử xây dựng kinh phí hoạt động trình giám đốc phê duyệt.
Nơi nhận
- Các khoa phòng
- Lưu TCCB
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
BS. CKII. BÙI TRƯỜNG PHONG
                                                                                  
                                                                                              
                                                                

Ý kiến bạn đọc

 
Số ĐT đặt lịch khám bệnh
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN, Địa chỉ: 184 Trần Quý Cáp- Phường Tự An- TP Buôn Ma Thuột- tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại nóng: 0262. 3919009 - 0262. 3852654
Điện thoại phòng KHTH
CÁC LOẠI VACCINE NGỪA COVID-19 HIỆN NAY
UNG THƯ VÒM HỌNG – BẠN NÊN BIÉT
TÌM HIỂU VỀ VACCINE CORONA VIRUS
Triển vọng chấm dứt đại dịch COVID-19
VAI TRÒ CỦA DỊCH TRUYỀN ALBUMIN TRÊN BỆNH NHÂN HỒI SỨC
Các thương tật thứ cấp thường gặp và cách phòng ngừa
Về việc công bố công khai dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên
KHÁNG ĐÔNG Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH LÝ TIM MẠCH PHẢI PHẪU THUẬT NGOÀI TIM
Bộ Y tế công bố 10 sự kiện y tế và phòng chống dịch Việt Nam năm 2020
NHIỄM TRÙNG CỔ SÂU
Về việc công bố công khai phương án thu, chi từ nguồn thu dịch vụ năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2020 của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên
TẬP NGỒI THĂNG BẰNG TĨNH VÀ ĐỘNG
XƠ CỨNG RẢI RÁC (MS)
NGUYÊN TẮC GIÚP TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG THỂ THAO VÀ VẬT LÝ TRỊ LIỆU KHI BỊ BONG GÂN CỔ CHÂN
BRUCELLOSIS Ở NGƯỜI
KHÂU NỐI THÀNH CÔNG NGÓN TAY ĐỨT GẦN LÌA CHO BỆNH NHI 1 TUỔI
CẤP CỨU TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN THỰC HIỆN TỐT “THÔNG ĐIỆP 5K”
TRUYỀN MÁU HOÀN HỒI BẰNG MÁY CELLSAVER

Bạn quan tâm gì về BV?

Chuyên môn

Dịch vụ y tế

Ứng dụng kỹ thuật KH

Các vấn đề trên

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 71
  • Khách viếng thăm: 66
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 1330
  • Tháng hiện tại: 126536
  • Tổng lượt truy cập: 13045399
Cổng dịch vụ công quốc gia
Từ điển RHM
Sở Y Tế Đắk Lắk
Bộ y tế
Cục phòng chống HIV/ADIS
Bệnh viện Việt Đức
Cục quản lý dược
Cục khám chữa bệnh
Về đầu trang