bvvtn

Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2014 Và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Đăng lúc: Thứ hai - 05/01/2015 22:07 - Người đăng bài viết: admin
Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2014  Và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2014 Và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Thực hiện Công văn số 334/SYT-TCCB, ngày 01/12/2014 của Sở Y tế về việc báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2014. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Bệnh viện đa khoa Tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong năm 2014

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐẮK LẮK
BAN CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN QCDC CƠ SỞ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 11 năm 2014
 
BÁO CÁO
Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2014
Và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ

Thực hiện Công văn số 334/SYT-TCCB, ngày 01/12/2014 của Sở Y tế về việc báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2014. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Bệnh viện đa khoa Tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong năm 2014 như sau:
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ VIỆC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ NĂM 2014
1/ Khái quát về tình hình hoạt động của đơn vị có tác động ảnh hưởng đến việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2014.
Năm 2014 có nhiều thuận lợi đó là: Năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; năm thứ ba thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 khóa XII “ Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” . Tình hình an ninh chính trị giữ vững và ổn định, nền kinh tế của cả nước, của Tỉnh ta tiếp tục phát triển đạt mức tăng trưởng khá, đời sống của nhân dân được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có nhiều yếu tố không thuận lợi do tác động ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, thời tiết,  khí hậu diễn biến phức tạp,  giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng cao, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Tỉnh vẫn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp, Tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn liền với tệ nạn quan liêu tham nhũng, lãng phí vẫn đang diễn ra nghiêm trọng chưa được ngăn chặn có hiệu quả, mặt trái của cơ chế thị trường nên cũng ảnh hưởng ít nhiều tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ đều là kiêm nhiệm, do bận với công việc quản lý và chuyên môn nhiều nên việc đầu tư thời gian cho công tác chỉ đạo QCDC còn chưa nhiều, có ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả của việc chỉ đạo thực hiện QCDC, sự quá tải của Bệnh viện, sự đòi hỏi của người bệnh đối với chăm sóc sức khỏe đó cũng là một thách thức không nhỏ đối với Bệnh viện cũng ảnh hưởng nhất định đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện.
Trong bối cảnh đó dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối, Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công viên chức, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ quan cụ thể như sau:
2/ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể về tiếp tục quán triệt và tổ chức  thực hiện QCDC ở cơ sở.
Đảng uỷ, Ban Giám đốc bệnh viện tiếp tục triển khai, hướng dẫn và quán triệt Kết luận 65-KL/TW, ngày 04/03/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình số 30 CT/TU ngày 15/06/2010 của Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị ( khóa VIII ) và Nghị định số 71-/1998/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đến toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Bệnh viện.
Công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Đảng ủy và Ban Giám đốc Bệnh viện thường xuyên quán triệt và chỉ đạo thực hiện trong các buổi giao ban toàn viện, trong các đợt sơ kết, tổng kết và Hội nghị Đại biểu CBCC, VC hàng năm.
Các hình thức tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng đã triển khai đến toàn thể CBVC trong toàn viện: Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện tốt Chương trình số 13/CTr-TU, ngày 16/01/2007 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Chương trình kế hoạch 05/SYT-TTr, ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Sở Y tế, công văn số 65/TTr-VP của Thanh tra tỉnh, Kế hoạch 06/KH-ĐU ngày 05/03/2009 của Đảng ủy khối các cơ quan DCĐ tỉnh và các chương trình kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng năm 2009, năm 2010 và năm 2011, 2012, 2013, 2014.
Tham gia các đợt tập huấn về công tác Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Sở Y tế.
Việc công khai minh bạch trong hoạt động của đơn vị được thực hiện thường xuyên và bằng nhiều hình thức như: Niêm yết công khai tại cơ quan, đơn vị các nội quy quy định, các chế độ chính sách, tuyển dụng, thi tuyển, xét tuyển, đào tạo, bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính, quy chế chi tiêu nội bộ, chuyển lương và các khoản thu nhập tăng thêm qua tài khoản …
Tổ chức thông báo trong cuộc họp của bệnh viện về các quy định của pháp luật như công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các vấn đề liên quan đến giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ Y, bác sỹ đối với đồng nghiệp, bệnh nhân và thân nhân của người bệnh.
Hàng năm đơn vị triển khai tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ viên chức, thông qua Hội nghị các cán bộ viên chức tham gia ý kiến xây dựng Nghị quyết, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng đơn vị văn hóa, tạo môi trường làm việc Xanh – Sạch – Đẹp, nếp sống văn minh, đời sống cán bộ viên chức ngày càng phát triển.
Đơn vị đã thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan phát huy vai trò của quần chúng trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, Ban thanh tra Nhân dân của đơn vị hàng năm triển khai kiểm tra giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ, phụ cấp cũng như việc chi tiêu của đơn vị.
Duy trì hòm thư góp ý tại tất cả các khoa phòng, điện thoại nóng có ở những nơi nhạy cảm, nơi đông người đến khám và điều trị để nhân dân kịp thời phản ánh tinh thần thái độ của cán bộ viên chức trong khi thừa hành nhiệm vụ, từ đó Ban lãnh đạo cùng các phòng ban chức năng kịp thời chấn chỉnh đấu tranh tiêu cực phát sinh, giải quyết dứt điểm những phản ánh, kiến nghị, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, không để tồn đọng.
Chủ động xây dựng quy chế quan hệ công tác với các cơ quan hữu quan phối kết hợp trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí, đưa việc công khai minh bạch trở thành nề nếp trong cơ quan, đơn vị.
Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ theo công văn hướng dẫn số: 85/SYT-TCCB, ngày 27 tháng 03 năm 2009 của Sở Y tế về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện quy chế dân chủ.
Việc bổ nhiệm, luân chuyển điều động, tuyển dụng, đào tạo, thi đua, khen thưởng kỷ luật, hàng năm có kế hoạch và thực hiện đúng quy trình, thủ tục của cấp trên hướng dẫn, từ đó đơn vị đã tổ chức thực tốt góp phần ổn định chính trị nội bộ và không ngừng nâng cao Y đức và tinh thần thái độ phục vụ đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân.
Bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác xét tuyển hàng năm đối với viên chức y tế, công tác tuyển dụng thực hiện đúng quy định, những vấn đề vướng mắc đều được giải đáp kịp thời.
Đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của Luật ngân sách Nhà nước trong tất cả các khâu, lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng kiểm soát chi và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước.
Thực hiện quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/04/2006 của Chính Phủ. Toàn thể nhân viên bệnh viện đều chung tay góp sức xây dựng bệnh viện ngày một khang trang, môi trường Xanh – Sạch – Đẹp, môi trường làm việc không khói thuốc lá, mỗi cán bộ viên chức đều ý thức thực hành tiết kiệm trong tất cả các lĩnh vực điện, nước, vật tư văn phòng phẩm… từ đó nâng cao thu nhập cá nhân cải thiện cuộc sống. Thu nhập ngoài lương bình quân khoảng từ 1.300.000 đến 1.500.000đ/người/tháng.
Phổ biến Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức, viên chức theo Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT, ngày 18/08/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành quy tắc của cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế.
Minh bạch tài sản thu nhập các nhân: Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện minh bạch tài sản thu nhập theo Nghị định 37/2007/NĐCP và các văn bản chỉ đạo. Kết quả các đơn vị, cá nhân đã tổ chức kê khai tài sản, thu nhập cá nhân được tổng kết cụ thể theo từng năm.
Thực hiện Nghị định số 157/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ công vụ. Trách nhiệm Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện hướng dẫn các qui định của pháp luật, xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng đối với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát tại các khoa, phòng bệnh viện, cán bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền để có biện pháp khắc phục, xử lý các vụ việc tiêu cực trong khám, chữa bệnh, các chương trình mục tiêu, chế độ chính sách, quy tắc ứng xử giữa bệnh nhân với thầy thuốc …
Đơn vị đã xây dựng chương trình kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tổ chức thực hiện trong cơ quan, đơn vị.
Nhận thức được vai trò, ý nghĩa thiết thực của việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, hầu hết các công chức, viên chức trong đơn vị đã học tập, nghiên cứu nắm vững và hiểu rõ mục đích, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Quy chế dân chủ và đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, bầu không khí dân chủ và ý thức dân chủ, tuân thủ chấp hành pháp luật của công chức được nâng lên rõ rệt.
3/ Đánh giá vai trò của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể nhân dân trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Giám đốc đã ký ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ để tăng cường, đẩy mạnh và phát huy tính dân chủ trong các hoạt động của cơ quan.
Với vai trò cấp ủy là Thủ trưởng đơn vị, Giám đốc bệnh viện luôn nghiêm chỉnh, gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ, đồng thời đã phổ biến, quán triệt kịp thời, thường xuyên đến đội ngũ công chức của cơ quan những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện dân chủ, đã thể hiện tốt trong quản lý, chỉ đạo và điều hành hoạt động của cơ quan theo Quy chế và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cấp trên về toàn bộ hoạt động của cơ quan đối với các công chức, viên chức thuộc quyền theo quy định của pháp luật. Song song với việc chỉ đạo thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành Quy chế dân chủ, luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến của công chức, không có hành vi mang tính trù dập và luôn tạo điều kiện để các công chức thực hiện việc giám sát, kiểm tra các mặt hoạt động của đơn vị hoặc đối với cá nhân lãnh đạo, nhất là vai trò của tổ chức Công đoàn cơ quan; định kỳ đánh giá khách quan, công bằng đúng phẩm chất, năng lực công chức, viên chức thuộc quyền quản lý và báo cáo cơ quan có thẩm quyền, báo cáo công khai trước đơn vị về tình hình, kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan.
Đến ngày 14/11/2014 Bệnh viện đã tiếp 32 lượt người, các ý kiến kiến nghị phản ánh của thân nhân và bệnh nhân tập trung chủ yếu về tinh thần thái độ phục vụ, khám chữa bệnh của nhân viên Bệnh viện, các vấn đề hành chính như thủ tục, vệ sinh, giá cả các dịch vụ…. Các ý kiến của công dân được giải quyết nhanh chóng, kịp thời theo đúng quy định.
Triển khai thực hiện Quyết định số: 457/QĐ-SYT, ngày 25/05/2009 của Sở Y tế Đắk Lắk về việc ban hành quy chế tiếp công dân tại cơ quan Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Đắk Lắk.
Việc tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đơn vị đã tổ chức phòng tiếp công dân, có nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân, có quyết định phân công cán bộ thường trực tiếp công dân, đặt hòm thư góp ý tại tất cả các khoa phòng, các đơn thư KNTC được giải quyết kịp thời, đúng trình tự, thủ tục quy định, không có đơn thư tồn đọng.
Về đơn thư khiếu nại tố cáo:
- Đơn phản ánh: 00
- Đơn kiến nghị: 01( đang giải quyết)
- Đơn khiếu nại: 02 đã giải quyết dứt điểm.
- Đơn tố cáo: 02 : ( 01 giải quyết xong, 01 vụ không thuộc thẩm quyền)
- Điện thoại phản ánh qua đường dây nóng: 156 cuộc.
- Hòm thư góm ý: Tổng 30 hòm thư được đặt ở các khoa.
Sau khi tiếp nhận đơn thư, cán bộ xử lý đã nhanh chóng giải quyết kịp thời, đúng luật, đúng thời gian, đúng trình tự quy định, không để xảy ra sai sót và không tồn đọng, không có đơn thư vượt cấp, kéo dài.
Bệnh viện đã niêm yết công khai tại phòng Tổ chức cán bộ để mọi công dân, tổ chức biết lịch tiếp dân và thủ tục theo quy định bố trí, sắp xếp nơi tiếp công dân thoáng mát, lịch sự, bố trí cán bộ tiếp dân, có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi nghiệp vụ và nhiều kinh nghiệm tiếp công dân thường xuyên, nhằm xử lý kịp thời các yêu cầu của công dân, tổ chức, từ đó đảm bảo giải quyết tốt, hài hòa các lợi ích của công dân, tổ chức và đúng theo quy định của pháp luật. 
Tổ chức Công đoàn là người đại diện cho quyền lợi của cán bộ công chức,  viên chức và người lao động. Hoạt động công đoàn trong năm qua đã được phát huy, luôn đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của người lao động; động viên thăm hỏi kịp thời những đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoạn nạn, ốm đau...vận động cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Hàng năm, cơ quan đều tiến hành tổ chức Hội nghị công chức, viên chức để đánh giá các mặt công tác đã đạt được, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác thực hiện và chỉ đạo việc thực hiện đối với cơ sở để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tiến hành bổ sung, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để phù hợp với tình hình thực tế và phổ biển rộng rãi đến toàn thể CBVC của Trường để thực hiện và chủ động giám sát thực hiện, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra của UBKT Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân theo đúng chức năng quy định.
4/ Ban chỉ đạo cấp cơ sở
Năm 2011 bệnh viện đã thành lập Ban chỉ đạo quy chế dân chủ gồm 11 thành viên, phân công phân nhiệm chức trách  từng thành viên, Quyết định ban hành Quy chế dân chủ vào ngày 06/5/2011.Từ đó đến nay không có biến động về con người nên không kiện toàn bổ sung Ban Chỉ đạo  Quy chế dân chủ cơ quan. Hằng năm Ban Chỉ đạo đều xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ, từng thành viên ý thức trách nhiệm công việc được giao đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc triển khai kế hoạch hoạt động, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ và hoàn thành nhiệm vụ được phân công                         
II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ  SỞ
Hầu hết các công chức, viên chức trong đơn vị đều thực hiện nghiêm Luật cán bộ, công chức, nội quy, quy chế cơ quan, chấp hành tốt sự phân công của Lãnh đạo cơ quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện tinh thần dân chủ, công tâm trong công việc, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Lãnh đạo cơ quan về việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao. Mặc dù trong tình trạng quá tải của Bệnh viện, sự đòi hỏi của người bệnh ngày càng cao đối với việc chăm sóc sức khỏe và sự hài lòng của người bệnh, nhưng với lòng nhiệt huyết, yêu ngành yêu nghề, các công chức, viên chức đều tận tâm trong công việc, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời luôn tự phê bình một cách nghiêm túc, có trách nhiệm, sẵn sàng sửa chữa khuyết điểm để tiến bộ và thẳng thắn phê bình, phản biện mạnh dạn đấu tranh để xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh;
 
Trong công tác tổ chức luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, vận động công chức, viên chức thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ, gắn chặt việc thực hiện quy chế dân chủ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng khối đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt; quan tâm, chú trọng đến việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức với tinh thần dân chủ và công bằng, khi đánh giá, phân loại, sử dụng đều dựa trên phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của từng người để bố trí, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng hay đề bạt, bổ nhiệm chức danh tư pháp, chức vụ lãnh đạo và tất cả các việc này đều được công khai lấy ý kiến đóng góp, tín nhiệm của tập thể trong Hội nghị cán bộ chủ chốt trước khi đưa ra quyết định.
Công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công của đơn vị luôn thực hiện tốt, đúng quy định và công khai, minh bạch toàn cơ quan, định kỳ hàng tháng, quý đều thông báo công khai trong các cuộc họp cơ quan, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của công chức đều được đưa ra thảo luận lấy ý kiến tập thể trước khi quyết định, nhất là đối với các khoản sử dụng kinh phí được giao, đồng thời  điều chỉnh bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ cũng được thông qua hội nghị cán bộ công chức; thực hiện nghiêm chỉnh và hiệu quả Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng bằng việc đảm bảo quản lý, sử dụng tiền, tài sản Nhà nước được giao đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, thông qua đó đã tiết kiệm một khoản kinh phí để  tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho các công chức, viên chức trong cơ quan.  
 Trong năm qua, đơn vị đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ nên không có tình trạng khiếu nại, tố cáo của công chức, viên chức trong cơ quan, còn đối với các kiến nghị, phản ảnh đều được Lãnh đạo đơn vị lắng nghe và giải đáp rõ ràng, thỏa đáng với các vấn đề chưa rõ hay tiếp thu ý kiến đóng góp của công chức để rút kinh nghiệm trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan.
Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động về việc làm, tiền lương, chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm lao động, bảo hiểm thất nghiệp…
III/ ĐÁNH GIÁ CHUNG
Nhìn chung, việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình dân chủ trong hoạt động cơ quan từng bước được nâng lên đáng kể, hiệu quả thiết thực và tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở hơn, đã phát huy tốt vai trò của Thủ trưởng đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, phát huy được trí tuệ tập thể, trí tuệ của từng công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đảm bảo được sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ cơ quan, xây dựng được môi trường làm việc thân thiện, văn hóa công sở, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của công chức, viên chức, phát huy tốt vai trò của tổ chức Đảng, Công đoàn trong việc thực hiện quyền làm chủ của tập thể và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Quy chế dân chủ của các đơn vị còn một số hạn chế, tồn tại nhất định như việc sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ còn mang tính hình thức, công tác kiểm tra chưa được thường xuyên, Công tác cải cách hành chính mặc dù đã có nhiều chuyển biến nhưng chưa đồng bộ; một số ít cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có lúc có nơi còn  gây khó khăn cho người bệnh, tinh thần thái độ, văn hóa ứng xử chưa tạo sự hài lòng cho người bệnh khi đến khám và điều trị tại bệnh viện, chấp hành nội quy, quy chế chuyên môn  còn thiếu nghiêm túc. Quá trình chỉ đạo và thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị hàng năm chưa bổ sung quy chế kịp thời.
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN
QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM 2015
 Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015
1/ Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
2/ Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng trong việc đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ, xem việc thực hiện Quy chế dân chủ là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, là trách nhiệm của toàn thể công chức, viên chức.
3/ Thường xuyên rà soát các Quy chế hoạt động của cơ quan để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và trách nhiệm của từng cá nhân, trước hết là vai trò lãnh đạo của Thủ trưởng đơn vị. Tiếp tục phát huy mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Thủ trưởng đơn vị với Đảng ủy, Công đoàn cơ sở trong thực hiện Quy chế dân chủ.
4/ Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, vận động công chức, viên chức thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ, gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
5/ Thường xuyên tiến hành tự kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ nhằm chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót của công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
6/ Tiếp tục củng cố và phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân về thực hịên Quy chế dân chủ trong nội bộ cơ quan; cấp uỷ Đảng phối hợp lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành công đoàn tích cực chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả.
7/ Hằng năm đều tiến hành tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị và xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ năm sau./.

Nơi nhận:
- ĐUK (báo cáo)
- Lưu VPĐU
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
BS. CKII. NGUYỄN THỊ TIẾN

 
                                                                                            
                                                                                                                 
                                                                       
                                                      
 

Ý kiến bạn đọc

 

Tin mới

Số ĐT đặt lịch khám bệnh
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN, Địa chỉ: 184 Trần Quý Cáp- Phường Tự An- TP Buôn Ma Thuột- tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại nóng: 0262. 3919009 - 0262. 3852654
Điện thoại phòng KHTH
Thông báo mời thầu mời thầu Gói thầu: Mua thuốc Vị thuốc cổ truyền năm 2021 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
Lịch họp thường niên 2021
CÁC ÁP XE QUANH HỌNG
VIÊM MÀNG NÃO MỦ
ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA THAI NGOÀI TỬ CUNG
BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG (Systemic lupus erythematosus)
TẬP ĐỨNG THĂNG BẰNG TĨNH VÀ ĐỘNG
Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
DANH MỤC TÀI LIỆU VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
HẠN CHẾ SỬ DỤNG RƯỢU BIA ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE
VAI TRÒ CỦA VACCINE TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
THEO DÕI BỆNH NHÂN Ở GIAI ĐOẠN HỒI TỈNH
CÁC LOẠI VACCINE NGỪA COVID-19 HIỆN NAY
UNG THƯ VÒM HỌNG – BẠN NÊN BIÉT
TÌM HIỂU VỀ VACCINE CORONA VIRUS
Triển vọng chấm dứt đại dịch COVID-19
VAI TRÒ CỦA DỊCH TRUYỀN ALBUMIN TRÊN BỆNH NHÂN HỒI SỨC
Các thương tật thứ cấp thường gặp và cách phòng ngừa
Về việc công bố công khai dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên
KHÁNG ĐÔNG Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH LÝ TIM MẠCH PHẢI PHẪU THUẬT NGOÀI TIM

Bạn quan tâm gì về BV?

Chuyên môn

Dịch vụ y tế

Ứng dụng kỹ thuật KH

Các vấn đề trên

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 119
  • Khách viếng thăm: 55
  • Máy chủ tìm kiếm: 64
  • Hôm nay: 3522
  • Tháng hiện tại: 103119
  • Tổng lượt truy cập: 13489283
Cổng dịch vụ công quốc gia
Từ điển RHM
Sở Y Tế Đắk Lắk
Bộ y tế
Cục phòng chống HIV/ADIS
Bệnh viện Việt Đức
Cục quản lý dược
Cục khám chữa bệnh
Về đầu trang